ANBI

Culturele ANBI status

De Nederlandse Bach Academie heeft een ANBI status. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra belastingaftrek.

Naam instelling:
Stichting Nederlandse Bach Academie

Informatienummer (RSIN):
850966796

Contactgegevens:
H. Slavenburg
Fluessen 20
9204 HP Drachten

Rekeningnummer:
NL95RABO0144648237

Doelstelling:

Het voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken van klassieke muziek, waar mogelijk in combinatie met andere disciplines zoals dans, toneel, beeldende kunst. Het in een systeem van ‘meesters, gezellen en leerlingen’ vanuit de praktijk overdragen van kennis en vaardigheden van klassieke muziek op kwalitatief hoog niveau door middel van podiumervaring, masterclasses, workshops en educatie.

Verkort beleidsplan

Missie
De missie van de Nederlandse Bach Academie (NBA) is om in structurele samenwerking met het Nederlands Kamerkoor de muziekculturele infrastructuur in Fryslan en daarbuiten blijvend te versterken en te borgen dat de muzikale en culturele vonk na de culturele hoofdstad 2018 niet uitdooft, maar brandend blijft.

De NBA wil de uitvoeringspraktijk van muziek op een hoger plan brengen, ‘meesters’ (professionals), ‘gezellen’ (amateurs en conservatoriumstudenten) en ‘leerlingen’ (basis en voortgezet onderwijs) laten ervaren dat zij veel van elkaar kunnen leren en om ‘leerlingen’ te laten ervaren dat muziek maken leuk is en bijdraagt aan de algemene vorming.

Werkzaamheden
De Nederlandse Bach Academie is een praktijkgerichte Academie die de verbindende factor is tussen meesters, gezellen en leerlingen. Tussen professionele musici en specialisten, getalenteerde amateurs en muziekvakstudenten en leerlingen basis-, middelbaar- en voortgezet onderwijs.  Een hooggekwalificeerde, ambachtelijke Academie die door het organiseren en geven van o.a. concerten, voorstellingen, cursussen, masterclasses en educatieve projecten een belangrijke bijdrage levert aan de muziekcultuur. 

Financiering
De inkomsten worden in hoofdzaak verkregen door subsidies van provincies, gemeenten, publieke en private fondsen. Ongeveer een derde van de inkomsten wordt verkregen vanuit recettes en bijdragen van koorleden. Incidenteel ontvangt de NBA donaties. 

Het merendeel van de subsidies zijn projectsubsidies. Per project wordt een begroting gemaakt met dekkingsplan, rekening houdend met de verwachten subsidies en recettes. Met name deze laatste zijn moeilijk in te schatten en kunnen de voornaamste oorzaak zijn van een tekort of een batig saldo. 

Bestuurssamenstelling:

B.J. van den Broek, voorzitter
T.E. van Popta, secretaris/penningmeester
J.S. Draijer, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid:

In de Stichting zijn geen personen werkzaam met een dienstverband.
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vacatievergoeding. Wel kan zij aanspraak maken op vergoeding van onkosten zijnde een km-vergoeding.

Financiële verantwoording:

De Nederlandse Bach Academie is met haar activiteiten gestart op 1 november 2013 met haar eerste grote project Bach in Residence. Daarvoor is subsidie ontvangen van de Provincie Friesland, de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland en een aantal fondsen. Het project is financieel afgerond met een positief saldo.

Belastingvoordeel bij het doen van een gift of donatie

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Beschikbare downloads

Menu