Missie van de NBA

De missie van de NBA is om in structurele samenwerking met het Nederlands Kamerkoor en Concerto ‘d Amsterdam de muziekculturele infrastructuur in Friesland en daarbuiten blijvend te versterken en door gezichtsbepalende activiteiten en projecten de loper uit te leggen naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad Europa 2018 als footprint voor de periode na 2018. Daarmee borgen dat de muzikale en culturele vonk en naar we hopen een ‘spetterend vuur’ na 2018 niet uitdooft, maar brandend blijft.

De NBA wil de uitvoeringspraktijk van muziek op een hoger plan brengen, ‘meesters’ (professionals), ‘gezellen’ (amateurs en conservatoriastudenten) en ‘leerlingen’ (basis en voortgezet onderwijs) laten ervaren dat zij veel van elkaar kunnen leren en om ‘leerlingen’ te laten ervaren dat muziek maken leuk is en bijdraagt aan de algemene vorming.

Met name waar het de educatieve projecten betreft, is het plan tot blauwdrukken te komen, die door anderen te dupliceren zijn.

  • Het in een systeem van ‘meesters en gezellen’ vanuit de praktijk overdragen van kennis en vaardigheiden van klassieke muziek op kwalitatief hoog niveau, door middel van podiumervaring, masterclasses, cursussen e.d.
  • Het voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken van klassieke muziek (tot ca 1930), waar mogelijk in combinatie met muziek uit andere perioden en andere kunst disciplines (bijv. dans, toneel en beeldende kunst).
  • Het opsporen en stimuleren van nieuw talent in samenwerking met conservatoria en muziekscholen in Nederland.
  • Het bevorderen van integratie van klassieke muziek in de samenleving, door samenwerking met bestaande culturele, educatieve en commerciële organisaties en instellingen (scholen, festivals, concertorganisatie en toeristen industrie).
  • Het verbeteren van de muzikale infrastructuur in het werkgebied, te beginnen in Leeuwarden, de provincie Fryslân en Noord-Nederland.
  • Het leggen van verbindingen tussen professionele – en amateurkunst.
  • Financiële zelfstandigheid na 5 jaar door spreiding van kosten over meerdere projecten, een efficiënte organisatie, partnerschap met sterke partijen uit de Nederlandse muziekbranche, het benutten van synergetische voordelen en veel belangstelling door positieve uitstraling en kwaliteit.