debachacademievoorkinderen

Muziek maakt een essentieel onderdeel uit van onze samenleving. En terecht, want muziek is een bron van onschatbare waarde. Wat sport en goede voeding is voor het lichaam dat is muziek voor de geest en ziel.

Echter op de basisscholen wordt helaas nog steeds te weinig gedaan aan het muziek maken en het zingen in het bijzonder. Dit is verwonderlijk omdat bij kinderen keer op keer via wetenschappelijke onderzoeken bewezen is, dat musiceren het intelligentiequotiënt verhoogt. Met name het abstractievermogen en het analytisch denken worden sterk verbeterd. Door gezamenlijk musiceren wordt ook het groepsgevoel en de discipline versterkt, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Zowel cognitieve -, motorische- en zintuiglijke functies komen bij elkaar. Uiteindelijk hebben deze aspecten belangrijke gevolgen voor toekomstige leerprestaties en maatschappelijke en sociale vaardigheden van kinderen. Hiermee levert musiceren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de toekomstige maatschappij. Wetenschappers dringen er al jaren lang op aan om deze resultaten mee te nemen bij het ontwikkelen van o.a. het onderwijsbeleid.

Door de kinderen tijdens schooltijd klassikaal muziekles te geven door professionele, gediplomeerde muziekdocenten, leren de kinderen in goede harmonie en op speelse doch serieuze en gedegen wijze met elkaar samenwerken en musiceren. Ook dit draagt bij tot een goede gemoedsrust bij de kinderen en verdraagzaamheid binnen de groep/school.

En zou het nou niet fantastisch zijn als een belangrijk gedeelte van die muzieklessen gewoon weer door de eigen groepsleerkracht gegeven kan worden? Klik hier voor een uitgebreide inleiding over debachacademievoorkinderen.

De NBA heeft daartoe een methodiek ontwikkeld, genaamd NOOTzaak! Zie hier voor meer informatie over NOOTzaak! of www.debachacademievoorkinderen.nl

Door het aanbieden van naschoolse zanglessen individueel of in kleine groepjes kan er nog gerichter lesgegeven worden door de dezelfde docenten. En is er een mogelijkheid voor kinderen zich verder te ontwikkelen in het zingende musiceren. Hiertoe is door de NBA een basiscursus Zang en Muzikale Vorming ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie over de basiscursus Zang en Muzikale Vorming.

bach voor kinderen